Uitkomsten wetenschappelijk onderzoek

Hieronder vind je uitkomsten van verschillende wetenschappelijke onderzoeken gericht op kanker bij jongvolwassenen.

Klik op een van onderstaande titels om de uitkomsten weer te geven:

Uitkomsten wetenschappelijk onderzoek

Complementaire zorg bespreekbaar maken tussen zorgverleners en jongvolwassenen met kanker

Samenvatting onderzoek uitgevoerd door Gabriëlle Spuij en Hiske Stienstra (jan 2021)
In opdracht van Drs. Verbeek en Dr. Manten-Horst, namens het AYA 'Jong & Kanker' Zorgnetwerk

Aanleiding
Uit verschillende studies blijkt dat het belangrijk is dat complementaire zorg (CZ) besproken wordt tussen zorgverleners en kankerpatiënten. Deze studie draagt bij aan het bespreekbaar maken van CZ tussen en zorgverleners en de unieke populatie: ‘adolescents and young adults (AYA’s)’.

Doel

Het doel is te onderzoeken hoe CZ effectief besproken kan worden tussen zorgverleners en AYA’s door hun huidige gedrag, barrières en vaardigheden over communiceren over CZ in beeld te brengen. Dit onderzoek richt zich ook op verbetermogelijkheden. Op basis hiervan wordt advies gegeven.

Methode
Voorafgaand aan dit praktijkonderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd. In deze mixed- methods praktijkstudie wordt gebruik gemaakt van enquêtes en interviews. Aan de hand van het ASE-model is er één enquête voor AYA’s en één voor zorgverleners opgesteld. Uit respondenten zijn twee AYA’s én zorgverleners geselecteerd voor interviews.

Resultaat
Enquêtes van 39 AYA’s en 46 zorgverleners zijn geïncludeerd. 90% van de AYA’s gebruikt CZ. Zowel zorgverleners als AYA’s vinden het belangrijk om CZ te bespreken. Er wordt door 67% van AYA’s aangegeven dat CZ besproken wordt, maar wel in beperkte mate. Het niet of gelimiteerd bespreken van CZ, ondanks de ervaren importantie vanuit AYA’s en zorgverleners, heeft verschillende redenen. De meest belangrijke is dat door AYA’s wordt ervaren dat zorgverleners kennistekort hebben over CZ. Zorgverleners ervaren dat ook en voegen daar een tijdstekort en tekort aan evidence aan toe. Uit de vier interviews bleek dat het ethisch raamwerk ingevuld met CZ interventies zou kunnen ondersteunen.

Conclusie
CZ moet tussen AYA’s en zorgverleners beter bespreekbaar gemaakt worden. Zorgverleners willen hun kennis over CZ vergroten en willen meer tijd en evidence voor het bespreken van CZ. Het advies is: vul het ethisch raamwerk in met beschikbare evidence. Daarnaast moeten randvoorwaarden om CZ te bespreken beter worden. Er moet vervolgonderzoek plaatsvinden over de kennis die zorgverleners nodig hebben.

Trefwoorden: jongvolwassenen met kanker (AYA), complementaire (en alternatieve) zorg (CZ), communicatie(methodes), zorgverleners & gezamenlijke besluitvorming.

 

Vervolg
Een uitgebreide rapportage van dit onderzoek zal later dit jaar gepubliceerd worden. Op dit moment vindt er, in samenwerking met de VU, verdiepend onderzoek plaats naar de bespreekbaarheid van CZ en tools om dit te faciliteren binnen de zorg voor jongvolwassenen met kanker.

Onderzoek naar de werkwijze van het AYA Zorgnetwerk: co-creatie en co-participatie

Participatory Design (PD) is een creatief ontwerpproces waarbij verschillende stakeholders samenwerken. Het blijkt een geschikte methode om zorg voor AYA’s te ontwikkelen. Om PD op een succesvolle manier in te zetten, is een aantal do’s and don’ts van cruciaal belang om in gedachten te houden bij het ontwikkelen van AYA-zorg. Deze tips vloeiden voort uit de werkwijze van de Dreamteams en de visie van het AYA Zorgnetwerk: niets over AYA’s zonder AYA’s! Het onderzoek verscheen 12 november in het Journal of Adolescent and Young Adult Oncology.

Lees in dit nieuwsartikel meer over de uitkomsten van het onderzoek (Vandekerckhove, 2020) en praktische aanbevelingen omtrent succesvol gebruik van PD.

Welke oorzaak schrijven AYA’s toe aan het ontstaan van hun kanker? Maak angst over eigen invloed bespreekbaar!

Uit recent wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Supportive Care in Cancer, blijkt dat AYA’s meer angst ervaren als zij denken dat de oorzaak van hun darmkanker-diagnose een factor is waar zij zelf invloed op hebben, zoals leefstijl. Daarom is het belangrijk om AYA’s bewust te maken van het feit dat er weinig bekend is over de oorzaken van darmkanker op jonge leeftijd om eigen invulling te voorkomen.

Lees in dit nieuwsartikel meer over de uitkomsten van het onderzoek (Staal, 2020) en praktische aanbevelingen voor zorgprofessionals.

Praten over seksualiteit en intimiteit met AYA’s: hoe doe je dat?

Een kankerdiagnose op jonge leeftijd geeft zowel fysieke als mentale gevolgen, die van grote impact kunnen zijn op seksualiteit en intimiteit. Het is bekend dat AYA’s langdurig problemen blijven ervaren op het gebied van intimiteit en seksualiteit. Juist omdat seksuele ontwikkeling op AYA-leeftijd een fundamentele mijlpaal is, is het belangrijk dat zorgprofessionals praten met AYA's over seksualiteit en intimiteit.
AYA’s geven aan dat de huidige communicatie en informatie over seksualiteit en intimiteit vanuit zorgprofessionals niet voldoet aan hun behoeften. Door wetenschappelijk onderzoek wordt stukje bij beetje duidelijk wat helpt om AYA’s tegemoet te komen in hun wensen. Maar wat zijn deze wensen precies? En hoe kan een zorgprofessional hiernaar handelen? Lees het volledige artikel.

Zaadbalkanker

Prof. Dr. Jourik Gietema doet met een aantal collega´s in het UMCG onderzoek naar zaadbalkanker. Zaadbalkanker is in veel gevallen goed te genezen. Deze vorm van kanker treft vooral mannen tussen de 20 en 35 jaar. Meer dan 80 procent van de patiënten met uitgezaaide testiskanker geneest na de chirurgische verwijdering van de aangedane testikel en een behandeling met chemotherapie.
Bekijk ook het onderzoek op de website van UMC Groningen.

Sarcomen

Een sarcoom is kanker van steun- en tussenweefsels, bijvoorbeeld botten en spieren. Er zijn verschillende soorten sarcomen. Het onderzoek in het Radboudumc richt zich met name op rhabdomyosarcomen, synoviaal sarcomen, Ewing sarcomen en osteosarcomen. Dit zijn zeldzame tumoren die vooral bij AYA’s voor komen. De behandelingsmogelijkheden zijn nog beperkt en de overlevingskans is gemiddeld 60%. Bovendien reageren deze tumoren vaak niet op chemotherapie en hebben AYA's last van bijwerkingen van de behandeling. Het Radboudumc doet onderzoek om te begrijpen hoe deze tumoren ontstaan en hoe ze zich gedragen, zodat er doelgerichte en effectieve therapieën komen, en zo de overleving en kwaliteit van leven van AYA's toeneemt.

Vragen over dit onderzoek? Neem contact op met Y.Versleijen-Jonkers@radboudumc.nl

Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij AYA’s met een lymfoom

Adolescenten en jong volwassenen die behandeld zijn vanwege een lymfoom, blijken hiervan significante en langdurige effecten te ondervinden op hun gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Deze effecten hangen vooral samen met het wel of niet hebben van werk, geslacht, aanwezigheid van comorbiditeit(en), vermoeidheid en psychische nood. Dat staat te lezen in een publicatie van Olga Husson (Radboud UMC, IKNL) en collega's in Acta Oncologica. De onderzoekers doen de aanbeveling om aanvullende studies uit te voeren naar psychosociale interventies die bij kunnen dragen aan het verminderen van deze negatieve effecten.

De intentie om gelijktijdig mijlpalen te bereiken bij het ontwikkelen en omgaan met een levensbedreigende ziekte kunnen leiden tot een verhoogd risico op een slechtere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij adolescenten en jong volwassenen (AYA's) op latere leeftijd. Het doel van deze studie was verschillen in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven te onderzoeken bij adolescente en jong volwassen ex-patiënten die behandeld zijn vanwege een lymfoom ten opzichte van een normatieve populatie. Een tweede doel was het bepalen van sociodemografische en klinische factoren en langetermijnsymptomen die samenhangen met de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van deze mensen.

Vragenlijsten
De studie maakt deel uit van een longitudinaal, population-based onderzoek onder ex-patiënten met een lymfoom die tussen 1999 en 2012 zijn gediagnosticeerd. De onderzoekers voerden analyses uit, waarbij de groep adolescente en jong volwassen ex-patiënten (18 tot 39 jaar op het moment diagnose) werd vergeleken met een normatieve populatie met een zelfde geslacht en leeftijd in relatie tot gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (EORTC - QLQ-C30) en psychische klachten (HADS).
Door middel van meervoudige, lineaire regressieanalyses werden factoren opgespoord die samenhangen met de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij deze ex-patiënten. De analyses werden uitgevoerd aan de hand van antwoorden verkregen via PROFILES, het patiëntenvolgsysteem dat IKNL in samenwerking met Tilburg University heeft ontwikkeld.

Effect op kwaliteit van leven
In totaal reageerden 198 adolescente en jonge volwassen ex-patiënten op de uitnodiging om deel te nemen aan deze studie. Vergeleken met een qua leeftijd en geslacht vergelijkbare normatieve populatie (380 personen) signaleerden de onderzoekers bij adolescenten en jong volwassenen een significant en klinisch relevante slechtere kwaliteit van leven op zeven specifieke gezondheidsgerelateerde domeinen: fysiek, rol, cognitief, emotioneel en sociaal functioneren, vermoeidheid en financiële moeilijkheden.
Daarnaast blijkt dat ex-patiënten met een lymfoom minder vaak een echtgenoot / partner hebben en vaker een lager opleidingsniveau ten opzichte van de normatieve populatie. Lineaire regressieanalyses toonden aan dat werkloosheid, vrouwelijk geslacht, het hebben van één of meer comorbiditeiten, een hoge mate van vermoeidheid en psychische nood het sterkst samenhangen met de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van deze mensen.

Conclusie en aanbevelingen
Hoewel de scores op algemene kwaliteit van leven goed zijn, concluderen Olga Husson en collega's aan de hand van deze studie dat er specifieke domeinen zijn gevonden, waarbij kanker een significant en langdurig effect heeft op de kwaliteit van leven van adolescente en jonge volwassen ex-patiënten. Naast beperkingen in rol, cognitief en sociaal functioneren en financiÎle problemen, zijn werkloosheid, geslacht, comorbiditeit, vermoeidheid en psychische nood het sterkst geassocieerd met kwaliteit van leven.

Aanvullende studies zijn nodig om het optimale tijdstip van psychosociale interventies te onderzoeken die bij kunnen dragen aan het verminderen van effecten op lange termijn van specifieke domeinen die potentieel invloed uitoefen op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Hierbij dient ook aandacht te zijn voor het bevorderen van zelfmanagement en aanpassingsvermogen na behandeling van kanker.
Lees het volledige artikel over gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij AYA’s met een lymfoom.

Zorgbehoeftes van naasten van AYA’s in de palliatieve zorg en de rol van de huisarts

Omdat 1 op de 5 AYA's met kanker overlijdt aan de ziekte is het belangrijk om de palliatieve zorg, waarvan terminale zorg een onderdeel is, goed in te richten. In een onderzoek worden de ervaringen van nabestaanden en huisartsen in Nederland met palliatieve zorg voor AYA's in de terminale fase geanalyseerd. Vijftien ouders en negen huisartsen betrokken bij negen overleden AYA's vulden vragenlijsten in en werden respectievelijk telefonisch geïnterviewd. Over het algemeen waren de ouders tevreden met de emotionele zorg die ze zelf ontvingen en de medische zorg die hun kind ontving. De huisartsen waren zeer tevreden over de samenwerking met het palliatieve team. Hiaten werden geïdentificeerd op het gebied van symptoombeheersing, communicatie tussen ziekenhuisprofessionals en ouders, nazorg en de overgang tussen ziekenhuis en huisarts. Dit onderzoek geeft aan dat de zorg, met name in de transitiefase van ziekenhuis naar huisarts verbeterd kan worden en dat er specifieke punten voor verbetering liggen.
Lees het volledige artikel over zorgbehoeftes van naasten van AYA’s in de palliatieve zorg en de rol van de huisarts.

De effecten van de AYA-community

Om te kunnen omgaan met kanker en de gevolgen van de behandeling is het van essentieel belang om de juiste leeftijdsspecifieke zorg op het juiste moment en de juiste plek te kunnen bieden aan elke AYA en diens naaste.

In een recent paper wordt het gebruik en de evaluatie beschreven van de online AYA-community, een digitale 'hangplek' voor Nederlandse AYA's. De community heet AYA4 en is de afkorting van 'All Information You've Asked for'. Deze community was door AYA's gewenst omdat zij aangaven dat het lastig was andere AYA's te ontmoeten.
In 2010 werd de community op basis van de wensen van AYA's ontwikkeld en in gebruik genomen. De AYA-community werd op uitdrukkelijk verzoek van AYA's alleen toegankelijk gemaakt voor henzelf. Sinds de start van de AYA-community in 2010 is het ledental in 2017 uitgegroeid naar 433 waarvan 71% vrouw is. De gemiddelde leeftijd bij diagnose kanker was 25,7 jaar. De leden zijn afkomstig van 52 van de 91 ziekenhuizen in Nederland.
Uit een nationaal vragenlijstonderzoek onder 66 AYA's bleek dat 30 van hen de AYA-community regelmatig gebruiken. Zij gaven aan dat de community bijdroeg aan het gevoel van erkenning en herkenning (78%), door de verhalen van andere AYA's. Zesenvijftig % gaf aan in de community bij andere AYA's terecht te kunnen voor advies met betrekking tot problemen, 63% ervaarde ondersteund te worden door andere leden van de community. Bijna de helft van de respondenten voelde zich minder eenzaam.

Slechts 14 AYA's gaven toestemming om hun bijdragen (teksten, discussies) aan de community voor een wetenschappelijke studie anoniem te analyseren. De analyse van de inhoud liet zien dat de meerderheid van de online discussies gingen over het delen van informatie en emotie en het ondersteunen van elkaar daarbij. AYA's missen, gezien de zeldzaamheid van kanker op de AYA-leeftijd, vaak de mogelijkheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten. De resultaten van de beveiligde Nederlandse online AYA-community laten zien dat de community bijdraagt aan de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. AYA's gaven aan dat contact met andere AYA's hen helpt om gevoelens te uiten, om informatie uit te wisselen, om hulp te vragen en te krijgen bij het omgaan met kanker en de gevolgen ervan.
Het strekt tot aanbeveling dat zorgprofessionals AYA's attenderen op het bestaan en de voordelen van de community.

Empowerment van AYA’s

Een van de veronderstelde mechanismen om post-traumatische groei en veerkracht te bereiken is empowerment. Empowerment is het vermogen van een persoon om controle te hebben over zijn eigen leven. De vragen en problemen die AYA's tegenkomen tijdens en na kanker, kunnen bijdragen aan een afname of zelfs afwezigheid van empowerment.

De doelstelling van een ander onderzoek was om de mate van empowerment en daarmee geassocieerde (demografische, klinische of psychologische) factoren te onderzoeken en om het verband tussen empowerment en kwaliteit van leven bij AYA's te onderzoeken.
De vragenlijsten werden door 83 AYA's ingevuld. Van hen was 83% behandeld met (onder andere) chemotherapie en had 74% de behandeling voor kanker afgerond. De multivariate analyse toonde aan dat onderdelen van autonomie (zelfbewustzijn, het vermogen om nieuwe situaties te overzien) en sociale steun positief geassocieerd waren met empowerment. Vrouwelijke AYA's scoorden lager op empowerment in vergelijking met mannelijke AYA's. Coping problematiek, oftewel moeite hebben met het omgaan met de ziekte, bleek negatief geassocieerd te zijn met empowerment. Empowerment was onafhankelijk geassocieerd met fysieke, psychologische, sociale, religieus en algemene ervaren kwaliteit van leven.

Het herkennen van AYA-patiënten die baat zouden kunnen hebben bij interventies die het doel hebben om de empowerment te vergroten, zou kunnen bijdragen aan de verbetering van hun kwaliteit van leven.
Lees het volledige artikel over empowerment van AYA's.

Posttraumatische groei en veerkracht bij AYA’s

Een literatuurstudie over post-traumatische groei en veerkracht bij AYA's met kanker laat zien dat kwalitatieve interviewstudies aantoonden dat post-traumatische groei door AYA's beschreven werd in termen van voordelen, waaronder een veranderde kijk op het leven en het zich sterker en zelfverzekerder voelen.
Veerkracht werd beschreven als een evenwicht tussen verschillende factoren, waaronder stress en omgaan met kanker, doelen stellen, optimisme, betekenis en zingeving, verbinding maken met anderen en ergens bij horen.

Kwantitatief onderzoek toonde aan dat sociodemografische en klinische kenmerken niet geassocieerd waren met post-traumatische groei. Langdurige stress was negatief en sociale steun positief geassocieerd met post-traumatische groei. Angst voor ziekte- en behandelingsgerelateerde symptomen, en een defensieve coping strategie waren negatief geassocieerd met veerkracht. Als er daarentegen sprake was van een meer flegmatieke manier van bewust omgaan met ervaringen, de zogenaamde adaptieve cognitieve coping, dan was dit positief geassocieerd met veerkracht.
Zowel post-traumatische groei als veerkracht waren positief geassocieerd met tevredenheid met het leven en met kwaliteit van leven. Hoe ten gevolge van ziekte- en behandelingsgerelateerde distress de ervaren kwaliteit van leven bepaald wordt, heeft o.a. te maken met veerkracht.

In het review worden twee interventies beschreven die gericht waren op het bevorderen van veerkracht, namelijk een stress-management interventie en een therapeutische videoclip-interventie. Het bleek dat deze er niet in slaagden de algehele veerkracht te vergroten onder deelnemende AYA's. De meeste AYA's ervoeren slechts een beetje post-traumatische groei of veerkracht. Onderzoek naar factoren die geassocieerd zijn met post-traumatische groei en veerkracht, zoals distress ten gevolge van ziekte en behandelingsgerelateerde symptomen, stress, omgaan met kanker, sociale steun en fysieke activiteit kan bijdragen aan inzicht in welke interventies zinvol en effectief zijn ter verbetering van post-traumatische groei en veerkracht en het uiteindelijk verminderen van negatieve uitkomsten.

Lees het volledige artikel over posttraumatische groei en veerkracht bij AYA's.

Chronische vermoeidheid bij AYA’s

Een ander onderzoek beschrijft de prevalentie van ernstige vermoeidheid bij AYA's, de impact die ernstige vermoeidheid heeft en welke factoren hieraan bijdragen. Ernstige vermoeidheid op basis van een gevalideerde afkapwaarde in een vragenlijst kwam voor bij 48% (n=40/83) van de AYA's die de AYA-polikliniek bezochten. Dit percentage is aanzienlijk hoger dan in de algemene populatie waar slechts 20% van de op leeftijd en geslacht gematchte groep ernstig vermoeid is.

Dit onderzoek toonde aan dat ernstig vermoeide AYA's een significant lagere kwaliteit van leven rapporteerden op zowel het fysieke, psychologische, sociale als spirituele domein. Ernstige vermoeidheid was geassocieerd met vrouwelijk geslacht, werkloosheid (of niet studerend), vergevorderde kanker bij diagnose, actieve behandeling ten tijde van het invullen van de vragenlijst, palliatieve intentie van de behandeling en eerdere bestraling. Daarnaast lieten de resultaten zien dat hogere vermoeidheidscores geassocieerd waren met angst voor terugkeer van kanker en met psychische distress.

De bevindingen van deze studie benadrukken het belang van zorgvuldige aandacht voor vermoeidheid bij AYA's. Op grond van de resultaten is het aan te bevelen met regelmaat te screenen op de aanwezigheid van ernstige vermoeidheid en om behandelbare factoren te identificeren (bijvoorbeeld psychische klachten en slaapstoornissen). Dit geldt voor zowel tijdens als na afloop van de behandeling voor kanker.
Lees het volledige artikel over chronische vermoeidheid bij AYA’s.

Angst bij AYA’s voor terugkeer van de kanker

Een recent onderzoek heeft zich gericht op het vaststellen van de prevalentie van angst voor terugkeer van kanker bij AYA's en factoren die daarmee geassocieerd zijn zoals kwaliteit van leven, angst en distress. Angst voor terugkeer van kanker is een veel voorkomend probleem bij patiënten met kanker. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een jongere leeftijd geassocieerd is met meer angst voor terugkeer van kanker. Tot op heden was er weinig bekend over hoe angst voor terugkeer zich manifesteert onder AYA's.

Door 73 AYA's die het multidisciplinaire AYA-zorgteam van het Radboudumc consulteerden, werden vragenlijsten ingevuld over onder andere angst voor recidief, kwaliteit van leven, angst en depressie. Bij 62 % van hen was sprake van een hoge mate van angst voor terugkeer van kanker. Dit was hoger dan gerapporteerd in studies bij volwassen patiënten met kanker. Een hoge mate van angst voor terugkeer van kanker was geassocieerd met lagere niveaus van sociaal en psychisch functioneren en kwaliteit van leven en met meer psychische distress. Deze resultaten illustreren dat angst voor terugkeer van de kanker een belangrijk probleem is bij AYA's.

Als aanbeveling wordt meegegeven dat de zorgverlener specifieke aandacht zou moeten besteden aan de mate aan angst voor terugkeer van kanker bijvoorbeeld door systematisch hierop te screenen. Dit kan helpen om de psychosociale zorg daarop gericht aan te passen.
Lees het volledige artikel over angst bij AYA’s voor terugkeer van de kanker.

Psychosociale ervaringen en praktische uitdagingen bij jongvolwassenen met kanker

Jongeren en jongvolwassenen met kanker tussen 15 en 39 jaar worden geconfronteerd met unieke psychosociale en praktische problemen. Ook binnen deze leeftijdsgroep krijgen patiënten te maken met verschillende levenservaringen, kankerdiagnoses en behandelomgevingen; de vragen en behoeftes van jongvolwassenen tussen 25 en 39 jaar met kanker kunnen anders zijn dan die van andere leeftijdsgroepen. Onderzoeker Carla Vlooswijk en collega’s deden kwalitatief onderzoek naar psychosociale ervaringen en welke praktische uitdagingen jongvolwassenen met kanker tussen de 25 en 39 jaar in het Verenigd Koninkrijk zijn tegengekomen.

Lees het volledige onderzoek over psychosociale ervaringen en praktische uitdagingen bij jongvolwassenen met kanker.

TOP